Κώδικας δεοντολογίας

Το mazi.eu είναι η αμερόληπτη κοινοτική πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία ανεξάρτητη από κάθε πολιτικό κόμμα και ιδεολογία. Στόχος της πλατφόρμας mazi.eu είναι η προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κοινοβούλιο,, ως θεσμικό όργανο δεν υποστηρίζει κανένα συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα ή βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο παρών κώδικας δεοντολογίας καθορίζει τις αρχές που διέπουν την πλατφόρμα mazi.eu. Η συμμετοχή στις δραστηριότητες της πλατφόρμας είναι εθελοντική και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιδίωξη εμπορικών ή ιδιωτικών συμφερόντων.

Οι χρήστες του mazi.eu ορίζονται στους όρους χρήσηςτης πλατφόρμας. Όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες και οργανισμοί τηρούν τον παρόντα κώδικα δεοντολογίας. Για τους συνεισφέροντες χρήστες και οργανισμούς ισχύουν ειδικοί όροι.

Εγγραφόμενοι στο mazi.eu, οι εγγεγραμμένοι χρήστες και οργανισμοί δεσμεύονται να μην εκφράζουν απόψεις, ανταλλάσσουν περιεχόμενο ή διοργανώνουν εκδηλώσεις που:

 • αντιβαίνουν στις αξίες της ΕΕ για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ισότητα, το κράτος δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ);

 • αντιβαίνουν στα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

 • εισάγουν διακρίσεις με βάση ή/και είναι προσβλητικές όσον αφορά την εμφάνιση, τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, το φύλο, τον πολιτισμό ή τον τόπο γέννησης, την αναπηρία, την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, όπως ορίζεται στο άρθρο 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ;

 • προωθούν συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα ή υποψήφιο·

 • υποκινούν βία κατά ή/και την παρενόχληση άλλων ατόμων·

 • έχουν πορνογραφικό χαρακτήρα ή περιέχουν συνδέσμους προς πορνογραφικό υλικό ή πορνογραφικούς ιστότοπους·

 • προωθούν ή διευκολύνουν παράνομες δραστηριότητες·

 • είναι παράνομες, προωθούν το μίσος ή είναι εσκεμμένα ψευδείς ή παραπλανητικές.

Συμμετέχοντας ενεργότερα στο mazi.eu, όλοι οι συνεισφέροντες χρήστες και οργανισμοί συμφωνούν:

 • να συνεισφέρουν εποικοδομητικές και συγκεκριμένες προτάσεις για το mazi.eu που σέβονται τις απόψεις άλλων πολιτών και οργανώσεων·

 • να προωθούν εκδηλώσεις χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμες·

 • να ενθαρρύνουν την πολυμορφία στις συζητήσεις υποστηρίζοντας ενεργά τη συμμετοχή πολιτών από όλα τα κοινωνικά στρώματα, ανεξαρτήτως φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού, ηλικίας, κοινωνικοοικονομικού υποβάθρου, θρησκείας ή μορφωτικού επιπέδου·

 • να σέβονται την ελευθερία του λόγου παρέχοντας χώρο σε αντικρουόμενες απόψεις και προτάσεις — εφόσον δεν προωθούν το μίσος ούτε είναι παράνομες·

 • να ευνοούν τη διασυνοριακή συμμετοχή των πολιτών και τη χρήση διαφόρων γλωσσών της ΕΕ, όποτε αυτό είναι εφικτό και σκόπιμο·

 • να διασφαλίζουν πλήρη διαφάνεια κατά την υποβολή εκθέσεων σχετικά με συζητήσεις και εκδηλώσεις·

 • να διασφαλίζουν ότι όλες οι πληροφορίες σχετικά με θέματα προς συζήτηση που παρέχονται στους συμμετέχοντες (π.χ. ψηφιακό, έντυπο ή οπτικοακουστικό υλικό) είναι ακριβείς, αξιόπιστες, προσβάσιμες και έχουν ανιχνεύσιμες παραπομπές·

 • να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και την πολιτική απορρήτου της πλατφόρμας;

 • να διασφαλίζουν την τήρηση των όρων χρήσης και ιδίως των διατάξεων σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας·

 • να χρησιμοποιούν το λογότυπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με τους όρους χρήσηςτου, προκειμένου να προωθηθεί η συμμετοχή τους στο mazi.eu.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μην δημοσιεύει ή να αφαιρεί από την πλατφόρμα περιεχόμενο που παραβιάζει τον παρόντα κώδικα δεοντολογίας. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να εμποδίζει ή να ανακαλεί την πρόσβαση στην πλατφόρμα για εγγεγραμμένους χρήστες ή οργανισμούς που παραβιάζουν τις αρχές του παρόντος κώδικα δεοντολογίας ή τους όρους χρήσης.