Ochrana súkromia


1. Úvod


Od 11. decembra 2018 sa ochrana jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami Únie riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018[1]. Toto nariadenie sa riadi rovnakými zásadami a pravidlami, aké sú stanovené vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov[2].

Nasledujúce informácie vychádzajú z článkov 15 a 16 nariadenia (EÚ) 2018/1725.

Toto webové sídlo môže obsahovať odkazy na iné webové sídla. Európsky parlament nie je zodpovedný za politiku ochrany súkromia na webových sídlach tretích strán ani za ich postupy v tejto oblasti.


2. Prečo zhromažďujeme, uchovávame a spracúvame vaše údaje a na akom právnom základe to robíme?


Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame, pretože chceme byť naďalej v kontakte s občanmi, ktorí dobrovoľne vyjadrili záujem o informácie o každodennej činnosti Európskeho parlamentu.

Spracovanie je okrem toho založené na rozhodnutí Predsedníctva PE 636.718/BUR zo 17. júna 2019, ako sa uvádza v dokumente PV\1186432EN.docx, v ktorom poslanci Európskeho parlamentu „zdôraznili význam zachovania zriadenej siete súkromných a verejných partnerov, a to aj po voľbách; vyjadrili názor, že komunikácia o Európskom parlamente určená občanom musí byť trvalou záležitosťou, a nie izolovaným úsilím každých päť rokov pred voľbami.“

Vaše osobné údaje sa spracúvajú v súlade s podmienkami stanovenými v článku 5 ods. 1 písm. a) a d) nariadenia (EÚ) 2018/1725. Činnosti, ktoré súvisia s inštitucionálnou informačnou a komunikačnou činnosťou Európskeho parlamentu, sa vykonávajú vo verejnom záujme a na základe stratégie generálneho sekretariátu Európskeho parlamentu.

Európsky parlament bude spracúvať vaše údaje tak, ako si to vyžadujú spomínané činnosti, a len vtedy, ak ste jednoznačne súhlasili s ich spracúvaním. Vaše osobné údaje sa budú spracúvať len v rozsahu potrebnom na splnenie účelov, na ktoré boli získané.


3. Kto zodpovedá za spracovanie vašich údajov? (Prevádzkovateľ)


Za spracovanie vašich údajov zodpovedá generálne riaditeľstvo Európskeho parlamentu pre komunikáciu.

Zodpovedná osoba Európskeho parlamentu pre ochranu údajov zabezpečuje, aby sa v inštitúcii uplatňovali ustanovenia nariadenia (EÚ) 2018/1725.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) koná ako nezávislý dozorný orgán. Zabezpečuje, aby všetky inštitúcie a orgány EÚ rešpektovali pri spracúvaní osobných údajov občanov ich právo na súkromie.


4. Aké osobné údaje zhromažďujeme?


Zhromažďujeme len informácie, ktoré potrebujeme na splnenie cieľov uvedených pri ich získavaní. Tieto informácie môžete kedykoľvek aktualizovať.

Vaše údaje budeme zhromažďovať týmito spôsobmi:

 • osobne a/alebo telefonicky/e-mailom,

 • pri vašej registrácii na našom webovom sídle.

S vaším súhlasom budeme zhromažďovať nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko,

 • kontaktné údaje (napr. e-mailová adresa, miesto bydliska, telefónne číslo atď.),

 • preferovaný jazyk,

 • profilovú fotografiu,

 • odkazy na sociálne médiá, ako napr. facebookový účet, twitterový účet...,

 • budúce preferencie týkajúce sa komunikácie vrátane odberateľských preferencií a oblastí záujmu v jednej alebo viacerých tematických podkategóriách, o ktorých by ste chceli mať viac informácií (nepovinné),

 • Európsky parlament takisto sleduje počet používateľov, ktorých získali iní používatelia, prostredníctvom platformy na štatistické a informačné účely,

 • Európsky parlament sleduje na štatistické a informačné účely aj mieru otvárania e- rozoslaných mailov.

Upozorňujeme, že podľa stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov sa na vás môže pri zhromažďovaní a spracovaní uvedených údajov vzťahovať profilovanie na účely získania informácií týkajúcich sa vašich záujmov.


Súbory cookie a lokálne uchovávanie

Toto webové sídlo inštaluje súbory cookie výlučne so zámerom aktivovať alebo zlepšiť funkcie alebo skvalitniť zážitok používateľa. Európsky parlament využíva spoločnosť AT Internet na zber anonymizovaných údajov len na štatistické účely. Parlament v žiadnom prípade nepoužíva súbory cookie na zhromažďovanie, spracúvanie, šírenie alebo zaznamenávanie osobných údajov. Používatelia si môžu nastavenia súborov cookie jednoducho zmeniť aj po uskutočnení pôvodnej voľby, a to kliknutím na odkaz Zmeniť preferencie súborov cookie v dolnej časti stránky.


Čo robiť, ak nechcete, aby boli súbory cookie nainštalované vo vašom počítači?

Niektorí ľudia považujú ukladanie informácií počítačom alebo mobilným zariadením za zásah do svojho súkromia, najmä ak tieto informácie ukladá a využíva tretia strana bez ich vedomia. Máte možnosť zablokovať niektoré alebo všetky súbory cookie alebo dokonca vymazať súbory cookie, ktoré už boli nainštalované. Treba si však uvedomiť, že tak môžete prísť o niektoré funkcie. Stačí zmeniť nastavenia úrovne súkromia v prehliadači.

Niektorí operátori tretích strán vyvinuli nástroje, ktoré prostredníctvom modulov znemožňujú zhromažďovanie a používanie údajov.


Súbory cookie tretích strán

Facebook, Twitter, YouTube a Google Map môžu používať súbory cookie na výmenu obsahu na sociálnych sieťach alebo zostavovanie štatistických údajov o návštevách. Výskyt, počet a status súborov cookie závisí od toho, ako dané platformy používate pred návštevou webového sídla Parlamentu alebo počas nej. Akceptovaním týchto súborov cookie tretích strán sa môže stať cieľom reklamy.

Kliknutím na príslušné odkazy by ste si mali overiť, akú politiku uplatňujú sociálne siete v oblasti súborov cookie. Svoje nastavenia súborov cookie na tomto webovom sídle môžete tiež kedykoľvek aktualizovať, a to kliknutím na odkaz Zmeniť preferencie súborov cookie v dolnej časti stránky.


Čo je súbor cookie?

Väčšina webových sídiel, ktoré navštevujete, používa súbory cookie na to, aby skvalitnili vaše prehliadanie. Vďaka súborom cookie si vás webové sídla „zapamätajú“, či už počas vašej návštevy (dočasný súbor cookie), alebo v prípade opakovaných návštev (trvalý súbor cookie).

Súbory cookie môžu mať množstvo rôznych funkcií. Umožňujú vám efektívnu navigáciu na stránkach, ukladať si preferencie a vo všeobecnosti zlepšovať prehliadanie webového sídla. Súbory cookie zrýchľujú a zjednodušujú interakciu medzi vami a príslušnými sídlami. Ak webové sídlo nepoužíva súbory cookie, bude vás považovať za nového návštevníka vždy, keď prejdete na novú stránku sídla – napríklad, keď sa rozhodnete zatvoriť ponuku na jednej stránke a prejdete na inú, uvedená stránka si nezapamätá túto voľbu a nasledujúcu stránku zobrazí s otvorenou ponukou.

Niektoré webové sídla používajú súbory cookie aj na to, aby mohli presne zacieliť svoje reklamné alebo marketingové správy, napríklad na základe vašej polohy a/alebo vašich zvykov pri prehliadaní.

Súbory cookie môžu pochádzať z webového sídla, ktorú navštevujete („súbory cookie prvej strany“), alebo môžu byť umiestňované inými webovými sídlami, ktoré poskytujú obsah na stránke, ktorú si prezeráte („súbory cookie tretích strán“).

Čo obsahuje súbor cookie?

Súbor cookie je jednoduchý textový súbor, ktorý sa do vášho počítača alebo mobilného telefónu ukladá cez server webového sídla. Tento server bude potom môcť opätovne získať prístup k tomuto súboru cookie alebo si prečítať jeho obsah. Súbory cookie spravuje váš internetový prehliadač. Každý súbor cookie je jedinečný a obsahuje anonymné informácie, ako napríklad jedinečný identifikátor, názov webového sídla, číslice a písmená. Umožňuje webovému sídlu zapamätať si vaše preferencie pri prehliadaní.

Typy súborov cookie


a) Súbory cookie prvej strany

Súbory cookie prvej strany sú súčasťou webového sídla, ktoré ste práve navštívili, a len toto sídlo ich môže čítať.

b) Súbory cookie tretích strán

Súbory cookie tretích strán sú umiestňované a používané inou organizáciou, ako je tá, ktorá vlastní práve navštevované webové sídlo. Napríklad určité webové sídlo môže osloviť analytickú spoločnosť ako tretiu stranu, aby merala jeho návštevnosť, a táto spoločnosť použije na uskutočnenie tejto úlohy svoj vlastný súbor cookie. Webové sídlo, ktoré navštevujete, môže mať aj vložený obsah, napríklad videá z YouTube alebo prezentácie fotografickej služby Flickr. Tieto sídla môžu takisto umiestňovať svoje vlastné súbory cookie. Ešte dôležitejšie je však to, že webové sídlo môže používať reklamnú sieť tretej strany na šírenie cielenej reklamy. Európsky parlament nepoužíva reklamné služby.

c) Dočasné súbory cookie

Dočasné súbory cookie sa ukladajú len dočasne počas prehliadania a zo zariadenia používateľa sú odstránené hneď po zatvorení prehliadača.

d) Trvalé súbory cookie

Trvalé súbory cookie sa ukladajú vo vašom počítači na určité obdobie (zvyčajne na jeden rok alebo dlhšie) a po zatvorení prehliadača sa neodstránia. Používajú sa v prípadoch, keď treba určiť, kto je používateľ, na viac ako len jedno prehliadnutie.

e) Súbory cookie typu flash

Mnohé webové sídla používajú na prehrávanie videí a zobrazenie informačnej grafiky pre svojich používateľov modul Adobe Flash Player. Adobe používa svoje vlastné súbory cookie, ktoré sa nedajú spravovať cez nastavenie vášho prehliadača. Používa ich prehrávač Flash Player na rovnaké účely ako v prípade ostatných súborov cookie, t. j. na ukladanie preferencií alebo sledovanie používateľov.
Súbory cookie typu Flash fungujú inak ako súbory cookie vo vašom internetovom prehliadači. Namiesto používania špecifických súborov cookie na konkrétne účely webové sídlo ukladá všetky údaje súvisiace s daným sídlom do jediného súboru cookie. Môžete regulovať, koľko údajov je možné do súboru cookie uložiť, ale nemôžete rozhodovať o tom, aký typ informácií sa môže uložiť.


5. Kto má prístup k vašim údajom?


K vašim údajom majú prístup len zamestnanci Európskeho parlamentu a spracovateľa údajov. Okrem nich neposkytuje Európsky parlament žiadne údaje iným stranám. Len v prípade auditu alebo súdneho konania by sa údaje mohli poskytnúť Dvoru audítorov, Súdnemu dvoru a Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF). Európsky parlament neposkytuje osobné údaje tretím stranám na účely priameho marketingu.

Za určitých okolností si občania budú môcť dobrovoľne vymieňať informácie s komunitou predložením svedectiev alebo audiovizuálneho materiálu. V týchto prípadoch sa získa dodatočný súhlas. Tento súhlas bude platný len pre jedno konkrétne svedectvo alebo audiovizuálny materiál, ktorý bude zdieľaný na webovom sídle.


6. Ako dlho sa vaše údaje uchovávajú?


Osobné údaje sa budú uchovávať na účely, na ktoré boli zhromaždené, až kým dotknuté osoby nepožiadajú o ich vymazanie alebo kým sa nezatvorí spoločná platforma. Okrem toho dostane dotknutá osoba na začiatku každého volebného obdobia pripomienku údajov, ktoré zhromaždil Parlament, a možnosť požiadať o prístup.


7. Ako sa vaše údaje uchovávajú?


Európsky parlament sa usiluje chrániť bezpečnosť vašich osobných údajov. Využívame celý rad bezpečnostných technológií a postupov, aby sme chránili vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením.

Vaše osobné údaje sa ukladajú na zabezpečených serveroch s obmedzeným prístupom, ktoré sú umiestnené v zariadeniach s kontrolovaným prístupom. Na účely uchovávania a údržby sa osobné údaje môžu preniesť do USA v súlade s článkom 48 nariadenia (EÚ) 2018/1725.


8. Aké sú vaše práva, keď spracúvame vaše osobné údaje?

Ak vaše osobné údaje spracúva Európsky parlament (alebo ktorákoľvek inštitúcia EÚ), máte právo o tom vedieť.

Máte právo na prístup k informáciám a na ich opravu bez zbytočného odkladu, ak sú nepresné alebo neúplné.

Máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby toto odvolanie malo vplyv na zákonnosť spracúvania na základe súhlasu, ktorý ste poskytli pred odvolaním.

Za určitých podmienok máte právo požiadať o vymazanie vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich používania.

V príslušných prípadoch máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou a právo na prenosnosť údajov. Vašu žiadosť posúdime, prijmeme rozhodnutie a oznámime vám ho čo najskôr, v každom prípade však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Táto lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace.

Môžete požiadať, aby sme akékoľvek zmeny vašich osobných údajov v rámci možnosti oznámili ostatným stranám, ktorým boli vaše údaje sprístupnené. Takisto máte právo nebyť predmetom procesov automatizovaného rozhodovania (uskutočňovaných výlučne strojmi), ktoré sa vás týkajú, ako sa vymedzuje v právnych predpisoch.

V každom prípade máte právo obrátiť sa na EDPS ako dozorný orgán.

Vaše práva na vaše osobné údaje sú uvedené v článkoch 17 až 24 nariadenia (EÚ) 2018/1725.

Na tento účel sa môžete obrátiť na oddelenie pre internetovú komunikáciu. Ak toto oddelenie nevie odpovedať na vašu žiadosť, požiada o technickú podporu spracovateľa údajov.

Ak máte otázky v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov prostredníctvom tejto platformy, môžete sa obrátiť aj na generálne riaditeľstvo komunikácie na účely spracovania týchto údajov alebo na zodpovednú osobu Európskeho parlamentu pre ochranu údajov.

Kontakt:

European Parliament
Directorate general for Communication
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels
dataprotection@together.eu

európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.
E-mailová adresa: edps@edps.europa.eu


9. V prípade sťažností

Sťažnosti možno kedykoľvek adresovať:

 • európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

E-mailová adresa: edps@edps.europa.eu


_________________________________________________________________________________

[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES.
[2] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.